[zə:kəu]
别再问我名字怎么读了

[zə:kəu]的音乐  · · · · · ·  ( 1张在听 · 20张想听 · 2906张听过 )

在听
 • Various Artists - Various Artists - Fetenhits Funk And Soul
想听
 • Me'Shell NdegéOcello - Plantation Lullabies
 • The Delfonics - La La Means I Love You
 • Banda Black Rio - Maria Fumaca
 • Byard Lancaster - Funny Funky Rib Crib
 • Projekct Two - Space Groove

[zə:kəu]的电影  · · · · · ·  ( 5部在看 · 176部想看 · 1631部看过 )

2017.11.4
)
))(
|
|
|
|)
|)
|
|
|'
)
)'
)'
|'
||'
)'
|
)
|'
|
(
((('
|
|
|
)'
|'

|
)
|
|'
|
)
(('
(|'
|
)'
|)
)'
|'
)'
)'
|
))'
|
|
|
)'
)'
))'
|
))
|
|'
|
)'
))
|

—————————————————————
|
|'
|'
|'
)
))'
)
|
|'
)
|
('
|
|'
|'
|
|'
|
|
|
|
(((mental breakdown
|
|
|
)
)
))
|
|
|

)'
(
)()(
|'
)(
|'
|
|
|
|
|
)('
|
|
|
|
(
)'
|
|
|
|
|
\'
)'
|
|
|

|
|
)'
|
|
|
|
)'
|
|'
)
|'
|
|
)'
|
|
)
|
|'
|
|
|'
|
|
(|'
|
|
|
|
|

)))
|
|
(
|
)))
|
|
))'
|
|'
|
|
)))
)))
|'
|
|
|
(|'
|'
))
|'
|
|'
|'
)'
|'
)
|'

|
|
|
(()
|•
|•
))•
)))•'
)(•
|•
|•
|•
|•
()•
()•'
|•'
((|•
|
)
))
('
|
|
|
|
|
)'
|
|
|
))

|'
|'
|
|'
)'
)'
)
|
|'
))
)
)
|
)
|
)
|
|
))
|
|'
)
))
)
)))
|
))
|
)
)

|
)('
('
|
|
)
|
|
))
|
|
|
|
|
)
|
|'
|
|
|
)'
|
|
('
(
|'
|
))'
|
|
|

|'
|
) firsts*2
)
|
|
))
|
|
)•
))•
)•
|•
|
|
|'
|
|
|
(|
)'
|
|
))'
)
|
))
)
|•
(
|

) firsts*2
)
|
)'
|
|
|
)
)
|'
|
|
)
|
))
|'
|
|
|
|
))
|
))
)
|
('
|
|
))'
)))

|'
|
(
|
)'
|
|
|
|
)))
)
|
|
|
('
|
)
(
('
|
))'
|
(
)'
|
))
)
((
|
|
|)

(
|))
|
))
|)
|
|
|'
|)'
))
)
)
|
)
)))
)
|
)
|
)'
|
|
)
|
|'
|
|
)
(
|

|
|)'
|'
|
|
|
|)
|
|
|
|(
|
))
)
)
))
)()
|
|
|
)
|
)) first
)))'
))
|
))
)
))))
|
|


END OF 2018
—————————————————————
|•
|•
|•
)•
))•
|•
|'•
|
))
)))'
|
|
((
|
|
|
))
)
|
(
|
|
)
|'
)'
))
|
|
|
|
)

)
|
|
)
)
|
|
|
))
|
|'
|
|
))
)'
)
)
|
|
|'
))
)
)
)'
)
|
|
))'

|'
|
(|('
|
|
|'
)))'
|'
|)
)
|
|'
)'
|
)))'
)'
|'
))'
)'
|'
)))'
|
))
|
|'
))
|•
|•
|'•
|•
)'

|
|
|
)
|
)'
)
|
|'
)
|
))'
|'
|
|
|
))
2019.4.17

[zə:kəu]的广播  · · · · · ·  ( 全部 )

[zə:kəu]的关注  · · · · · ·  ( 成员123 )

十四
十四
╰fabulousゝ
╰fabulousゝ
Meredith
Meredith
overratedemos
overratedemos
tangerine
tangerine
BAESICK
BAESICK
surreal park
surreal park
保持可愛
保持可愛

[zə:kəu]的相册  · · · · · ·  ( 创建3 · 关注0 )


2019-04-04更新

2018-04-27更新

[zə:kəu]的日记  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Journal Entries
  2018-11-04 07:41:06
  2015.3.22 陈粒 @ 小酒馆 2015.12.8 Chris Garneau @ 小酒馆 2016.3.2 Caspian ...    (2回应)
 • Contingent Asset
  2018-06-04 23:24:43
  洗衣服的时候突然想起以前有个女生跟我说过,如果她是男生一定会喜欢我这种。 现在...    (4回应)

[zə:kəu]的舞台剧  · · · · · ·  ( 9部看过 )

看过

[zə:kəu]的同城活动  · · · · · ·  ( 6个参加 · 12个感兴趣 )

[zə:kəu]的豆列  · · · · · ·  ( 全部1 )

[zə:kəu]常去的小组(7)  · · · · · ·

弗吉尼亚・伍尔芙
弗吉尼亚・伍尔芙 (10325)
Post Punk
Post Punk (4126)
The Cure
The Cure (4904)
Mansun
Mansun (1491)
我喜欢的乐队都解散了
我喜欢的乐队都解散了 (161)
Sick Sad World
Sick Sad World (354)
Cult Film 邪典电影
Cult Film 邪典电影 (112442)

留言板  · · · · · ·  ( 全部 )

 • Nicole
 • Nicole:   hi!共同喜好里看到daria!wwww     2017-05-27 07:28

> [zə:kəu]添加的条目

订阅[zə:kəu]的收藏:
feed: rss 2.0