Forgot Limited的相册-高荷义之の封绘漫游Tamiya 35149

Tamiya 30607

Nichimo

Nichimo Boxart

Nichimo Motorized Pz.Kpfw.VI Tiger I

Nichimo DT3502

Nichimo DT3503

Tamiya DT108

Tamiya MT238

Tamiya MT-234

Tamiya MS107

Tamiya 25412

Nichimo 3529

FineMolds FM12

提起高荷氏不得不说背后五六十年代军事题材产品的全盛时期,少年时师从小松崎茂,为杂志绘制插图也一举成名,位据军事模型封绘第一人而又不止步于此,所作高达及其他架空作品也深受好评,后期也涉猎游戏电影等领域,面对如此高山,本相册也只得管中窥豹。

<前页 1 2 3 4 后页>