《秘密藏续》与旧译无上密法于西藏的传播

哲蚌

来自: 哲蚌(déjà vu) 2018-04-04 10:38:09

×
加入小组后即可参加投票
 • 哲蚌

  哲蚌 (déjà vu) 2018-04-04 10:39:28

  十一 宿氏派于卫藏的传承
  在卫藏地区,卓浦巴的主要弟子有所谓四黑、四师及四祖等十二人。四黑中最胜者是节敦伽那(lCe ston rGya nag),他精中观、量学等显宗经典,曾来卓浦与卓浦巴辩经获胜,卓浦巴遂将其所有教授悉数传予,成为上部宿氏传承系统之主要掌门。伽那自三十岁起随卓浦巴学法十一年,因其根器不几,卓浦巴即赐其以摩诃瑜伽、阿努瑜伽及阿底瑜伽之根本续与修行要门。伽那的弟子中著名的有来自前藏的敦夏(sTon shak)及锡波(Zhig po),以及伽那的侄儿功德总持(Yon tan gzungs)等。
  这支传承之次第为:
  节敦伽那(lCe ston rGya nag)
  功德总持(Yon tan gzungs)以及前藏人锡波(dBus pa Zhig po)
  锡波甘露(Zhi po bDud rtsi)
  达敦觉耶(rTa ston Joye)
  达敦威光(rTa ston gZi brjid)
  达敦威光曾造《秘密藏续广注》,并编撰了此派传承之上师的传记。
  此外,云敦金刚吉祥(gYung ston pa rDo rje dpal)于其所造《云注秘密藏续》(gYung‘grel)中,根据《秘密藏续八卦疏》所载,提出了一条不同的传承系统,其传承之上师先后为:
  卓浦巴(sGro phug pa)
  藏人金敦(Bying ston)及贡真人涅敦法狮子(sGong drings Nye ston Chos kyi seng ge)
  藏那光炽(gTsang nag‘od‘bar)
  梅敦怙主(Mes ston mGon po)
  宋喇嘛(Bla ma Srong)
  释迦光法师(Shakya‘od)
  达那伏魔(rTa nag bdul ‘dul)
  达释迦增(mDa' Shakya‘phel)
  宿慈氏狮子(Zur Byams pa seng ge)
  云敦巴金刚吉祥(gYung ston pa rDo rje dpal)(25)
  云敦巴乃学、计修皆优之大德,其行传为新、旧两派所共许。其师尊宿•慈氏狮子(Zur Byams pa Seng ge)乃宿•太阳狮子(Zur Nyi ma'Seng ge)之子、宿•释迦光(Pak shi Sak.ya'da)法师之曾孙。宿•慈氏狮子十五岁时,在邬巴龙寺随达释迦增(mDa' Sakya'Phel)学《秘密藏续》,两年后即自造《秘密藏续注》(rGyud kyi rnam bzhag)。他先后从节敦十万成就(Grub pa‘bum)领受大圆满法及幻化网续部密法,复从拉打(La stod)之达敦威光(rTa ston gzi brid)获宿氏派传承之幻化网利益、能力及甚深三种灌顶及其他教法。慈氏狮子自己也有众多弟子,其中有十六人精《幻化网道大疏》(Mdydjala-athakrama)、《秘密藏续》及《秘密藏续八卦注》;他最著名的弟子是云敦金刚吉祥及达那卓玛瓦心成金刚(rTa na sGrol ma ba bSam grub rdo rje)。
  云敦金刚吉祥(1284-365)乃朗聚(glan)家族人,通显、密经教,为第三世噶玛派活佛自生金刚(Rang byung rDo rje)之亲传弟子。但他亦习宁玛派教法,自宿•慈氏狮子处获其远传系之经、幻、心三部教法,造释论《吉祥秘密藏续义作明镜》(dPal gsang ba snying poi rgyud don gsal byed me long)。此论于西藏甚受欢迎,其流行程度盖过早于它问世的其他各种《秘密藏续》注释本。他于其所造释论中重新排列了《秘密藏续》第五品之次序,这成为后出大师如宿•法界自解(Zur Chos dbying rang grol)等人之研究的兴趣点。以后造《秘密藏续》释论的大师如虚空宝(Nam mkha' rin chen)、噶陀•善悲班智达(Kah thog dGe brtse Pandita)及不变利乐光明('Gyur med Phan bde‘od zer)等皆深受其影响。
  值得一提的是,这支宿氏传承的掌门中有多人曾往中原传法,并与元朝王室发生了关系。例如,释迦光曾托元朝的使者将他掘藏所得之关于长寿水仪轨的经书献给元世祖忽必烈。作为回报,忽必烈赐给他一个「八哈失」(Bagsi,意为法师)的称号。这个称号虽比不上萨迦派大师八思巴所获的帝师称号,但在当时也只有少数几位来自西藏的的高僧得享此殊荣。另一位著名的八哈失是噶玛派第二世活佛噶玛八哈失。(26)以后,云敦金刚吉祥上师又因其善咒术、精《时轮金刚》而受元成宗之邀进京,在元廷献金刚舞,受赐丰厚。随后,又奉成宗命赴内地求雨。另外,还有一位名觉称(Sangs rgyas grags)的宁玛派上师也曾进京谒见元帝,获赐大量土地。(27)
  达那卓玛瓦心成金刚(rTa nag sGrol ma ba bSam grub rDo rje;1295-1376),来自达那新寺(rTa nag gnas gsar),师从宿•慈氏狮子学法,专擅幻化网。亦曾于朗聂蔡巴福咕(Glang Nya tshal pa bSod nams mgon po)处获灌顶。在其弟子中以宿•宏释迦源及觉宝(Sangs rgyas rin chen)父子为最胜,所谓「宿氏传规」(Zur brgyud)和「子传规」(sras brgyud)即分别出自此父子二人。
  宿宏释迦源乃前面提到过的宿贤吉祥之子。五岁时,即不可思议地写出了一部解释《秘密藏续》的论典。他师从著名的梵文专家地贤慧(Sa bzang Mati)、云敦巴、妙音心成金刚('Jam dbyangs bsam grub rdo rje)等学显、密教法,特别是《幻化网》、《吉祥秘密藏续》、《秘密藏续八卦疏》等。他有得其所传宁玛派经、幻、心三部教法之徒众甚多,其中有名者有觉宝(Rin chen rgyal mtshan)及涅巴祥瑞(gNyel pa bDe legs pa)。

  觉宝,全名觉宝胜幢祥贤(Sangs rgyas Rin chen rgyal mtshan dPal bzang po,1350-1431),乃卓玛瓦成金刚之子,师从乃父及宿•宏释迦源学法,专精包括《秘密藏续》在内的幻化网部续典。年仅十四即能为他人灌顶,年四十,造《秘密藏续大疏》(gSang snying‘grel chen)及《幻化网道善庄严注》(Lam bkod la rnam bzhag)。此外,他还著有《现观忿怒本尊广注》(Khro bo la mngon par rtogspargyaspa)、《处地仪轨广释》(gNas lung la ‘ang cho ga rgyas pa)。年七十,收西藏著名史家、《青史》作者廓译师童吉祥为徒,授其以《幻化网寂忿本尊灌顶》(sGyu ‘phrul zhi-khoo ‘i dbang)、《幻化网长寿灌顶》(sGyu ‘phrul gyi tshe dbang),并为其讲解《秘密藏续》及其各种释论,根据其自造释论而对《幻网要门道庄严》(Man ngag rnam par bkod pa)作详细疏解。他还赐童吉祥以《内典明灯》(Khog gzhung gsal sgron)、《四十品幻化网》、《八文十品幻化网》和《无上幻化网》之传规。
  廓译师童吉祥('Gos Lotsawa gZhon nu dPal, 1392-1481)是五世噶玛巴活佛、明封DB法王如来(De bzhin gshegs pa)、俄•菩提吉祥(rNgog Byang chub dpal)及大班智达伐那若答那(Vanaratna)的弟子,他订正、重译了《妙吉祥根本续》(Manjusrinamasamgiti)及《秘密藏续》等其他续典。他于觉宝大师处获得远传经典之传规,成为宁玛派远传系之传人。他自称对旧译密咒宁玛派的传统有特殊的热忱,尚未为拒受正法之毒沾染。他的主要弟子是噶玛派黑帽系的第七世活佛法称海及噶玛派红帽系第四世活佛法称,后者是此派传承之掌门。
  法称(Chos kyi Grags pa, 1453-1525),乃哲雪康玛(Tre shod khang dmar)人,随廓译师童吉祥学新、旧密咒,然后将学得之教法悉数传予止贡派的宿•宝圆满(Rin chen phun tshogs)。宝圆满不仅精通以经、幻、心三部续典为主的远传佛说经典,而且也博闻与《八教》(bKa' brgyad)(28)、《四部明点》(sNying thig ya bzhi) (29)、《上下伏藏》(gTer kha gong ‘og)(30)等相关的伏藏。与阿里班禅莲花胜王(Padma dbang rgyal, 1487-1543)(31)的传统一致,他的习惯也是以传承之经教打开中心之明点,然后用伏藏中的要门来庄严它们。自止贡宝圆满以下之传承为:
  自解日月觉(Rang grol Nyi z1a sangs rgyas)
  寿自在宝觉(Tshe dbang nor rgyas,萨迦款氏家族之上师)
  款敦富饶天成(’Khon ston dpal‘byor, lhun grub,前者之子)
  青敦富饶天成(‘Khon ston dPal‘byor grub, 1561-1637)早年随其父学习《秘密藏续》、幻化网部其他各种续典及其释论,特别是云敦巴的著作及龙青巴尊者的《十方除暗》等。因其专擅幻化网续故,被人视为卓浦巴之化身。在其弟子中以札那(Brag na)掌教邬金持法(O rgyan bstan‘dzin)及宿•法界自解(Chos dbyings Rang grol)为主。前者曾根据云敦所著《秘密藏续》释论为该续前五品作注。款敦晚年,曾给在帕邦喀闭关的第五世DL喇嘛授法。
  宿庆•法界自解(Zur chen chos dbyings Rang grol, 1604-1669)乃宿庆•童义成(Zur chen gZhon nu don grub)之子,宿氏家族的直系传人。于青敦富饶天成上师处,获得了结合《秘密藏续》、《秘密藏续八卦注》及云敦所作藏文释论之要门。他曾将富饶天成所讲《秘密藏续》前五品教法记录成文。1622年,他专学龙青巴上师之《十方除暗》。1624年,他在泽当寺(rises thang)为金刚岩持明三世语自在(rDor brag Rig ‘dzin III Ngag gi dBang po)及其他弟子讲述《秘密藏续》,建立起他自己的解释体系。其后,他又在噶陀寺给达剌莲花慧(slag bla Padmamati)讲述龙青巴上师的《十方除暗》。莲花慧复将此口传经教传给了罗札松竺(lHo brag gSungs sprul),以保证此系传承宏传不绝。法界自解尊者晚年住贡颂(Gung thang),授秘密主事业天成(gSang bdag phrin las lhun grub)以《秘密藏续》之口传经教。DL五世也曾授事业天成以与《秘密藏续》之《八卦疏》及与云敦巴之释论一致之口传。因此,远传经典系这支传承之次第如下:
  宿•法界自解及五世DL喇嘛
  秘密主事业天成
  大译师法王持法(Lo ehen Chos rgyal bstan‘dzin)
  从这个时期开始,此远传经典系注释传统得以毫无减缺地在中藏流传下来,此当首先归功由秘密主事业天成的两位儿子持明伏藏主洲(Rig‘dzin gter bdag gling pa即不变金刚‘Gyur med rdo rje,1646-1714)和大译师法吉祥(Lo chen Dharmasri,1654-1717)。自法吉祥译师又传出几大支,强调经、幻、心三部。

  十二 噶陀康区传承
  宿氏远传经典传承于康区的传播或可推遍照护大师于奥尔朵(‘0 rdu)之大慈寺(Byams chen)翻译、宣讲日光狮子大师造《吉祥秘密藏续广注》(Sriguhyagarbhatattvaviniscayavyakhyanatika)为其开端。但真正使旧译密咒之教法在康区得到广泛传播的是噶陀巴善友如来(Kah thog pa Dam pa bde gshegs,1122-1192)。
  噶陀巴本名慧狮子(Shes rab seng ge),又名辩才无边(sPobs pa mtha'yas),乃噶举派帕木竹巴(Phang mo gru pa)大师的姨表兄弟,来自朵甘思六岗之一的博波岗(Bu‘bur sgang)。早年随宿•卓浦巴之弟子赞敦众生怙主('DZam ston ‘gro ba'i mgon po)学《秘密藏续》及心部诸续等,故当为卓浦巴之再传弟子。但五世DL喇嘛在其《所见闻记》(gSang yig)中说,噶陀巴曾亲遇卓浦巴大师,是其亲灸弟子。噶陀巴也曾随吉祥自在(dPal gyi dbang phyug)学《内典明灯》(khog gzhung gsal sgron)之释义。1159年,噶陀巴在其家乡位于金沙江畔的博波岗,今甘孜州德格南部地区和云南西部一带,一地形酷似梵文「噶」字的地方,建噶陀寺。此后便于此说法授受,向来自朵甘思,朵思麻各个地区的弟子按宿氏派传统讲授大圆满法、《秘密藏续》及其大小各种注疏,以及《妙吉祥文殊幻化网》('Jam dpal sgyu ‘phrul drua ba)等,为密咒教法在康区的传播打下了坚实的基础。此寺受历代德格土司支持,寺主以转世相承。
  宿氏派远传经典传承在康区的授受次第为:
  噶陀巴善友如来
  藏敦巴(gTsang stop pa)
  十万慈氏(Byams pa‘bum)
  金厄芒普瓦十万福应(sPyan snga Mang phu ba bSod nams‘bum pa)
  邬沃十万智(dBu‘od Ye shes‘bum)
  菩提吉祥(Byang chub dpal ba)
  福贤(bsod nams bzang po)
  十万庆喜(Kun dga'‘bum pa)
  自在吉祥(dBang phyug dpal ba)
  十万智慧(Blo gros‘bum pa)
  智慧狮子(Blo gros seng ge)
  菩提智慧(Byang chub blo gros)
  菩提狮子(Byang chub seng ge)
  菩提胜幢(Byang chub rgyal mtshan)
  贤哲智慧胜幢(mKhas grub Ye shes rgyal mtshan)
  经、幻、心三部之远传系统在噶陀的传播发生于十四至十六世纪之间,即介乎邬巴龙寺昌盛与卫藏地区寺院中心兴起之间。在上述传人中特别值得一提的是德证兼具的智慧胜幢(Ye shes rgyal mtshan)大师。他是博波岗之土著,为菩提胜幢(Byang chub rgyal mtshan)与札沃十万法(Bra'o cos‘bum)之弟子。他对无上密法于康区传播之主要贡献在于他重新整理《秘密藏续》根本续及其诸种注疏。他有多种著述存世,著名的有:
  《寂忿本尊注》(Zhi khro'i‘grel pa)
  《秘密藏续之注疏、科判及略义》(gSang ba'i spying pa la‘grel pa, sa bead/bsdus don)
  《幻化网道庄严之释论及夹注》(Lam rnam bkod la ti ka dang mchan bu)
  《八卦疏与甚探意明点夹注》(sPar khab dang thugs thig la mchan bu)
  《三昧耶详论•明镜》(Dam tshiggsal bkra la‘grel pa gsal ba'i me long)
  《持寂忿本尊手印之方便书》(Zhi khro'i phyag rgya bcings thabs kyi yi ge)
  《善友宝诸称总义注》(Dam pa rip po ehe'i theg pa spyi being gi grel pa)
  《会供轮详注》(Tshogs kyi‘khor lo'i rnam bshad)
  在贤哲智慧胜幢的弟子中有名喀瓦噶波瓦虚空海(Kha ba dkar po ba Nam mkha' rgya mtsho)者:也曾造《秘密藏续》与《幻化网道庄严》之释论。

 • 哲蚌

  哲蚌 (déjà vu) 2018-04-04 10:39:47

  十三 宿氏派远传经典传承于卫藏的复兴
  十七、十八世纪,正当宁玛派远传经典传承于康区得到迅速发展时,它于卫藏地区的传播却渐趋式微。此时,有伏藏主洲及其兄弟大译师法吉祥出,挑起了在乌思藏教法之区重振远传经典振传承之重任。
  持明伏藏主洲(Rig‘dzin gTar bdag gling pa, 1646-1713),本名莲花舞主不变金刚(Padma gar dbang ‘gyur med rdo rje),乃秘密主事业天成之子,生于今西藏札囊县(Gra pang)达结曲林(Dar rgyas Chos gling)。他所习教法涵盖包括幻化网续在内的所有现存的旧派密咒所传经典。据传,他十三岁时,即能背诵《秘密藏续》,并从其父亲那儿获得口传经教。其后,他不仅精通宿氏派传规,而且也通努、绒宋等派传规,对世尊明剑所著《续部定规》(bCom ldan ral gri'i spyi rnam)也有独到的研究。尤因对龙青巴尊者所造诸论有独到的研究,故获得了无碍辨智。
  伏藏主洲于1676年于札囊建敏珠林寺(sMin grol gling),在此弘传三宿氏以来所传承之经典,重建起以经、幻、心三部为主的远传经典派传承。敏珠林寺与金刚岩寺齐名,是宁玛派在卫藏的两所主寺;金刚岩寺以弘传北藏为主,兼弘三宿氏以来所传经典,寺主以转世相承;敏珠林寺则以弘传南藏为主,也兼传三宿氏以来所传经典,寺主以父子或翁婿相承。(32)
  远传经典派得以作为一个活的传统继续存在下去,与伏藏主洲及其传人的努力密不可分。他曾传宁玛十万续之经教予五世DL、其摄政觉海(Sangs rgyas rgya mtsho)及金刚岩寺第四世持明活佛莲花业(Padma phrin las)、大圆满莲花持明不变妙乘持法(rDzogs chen Padma rig ‘dzin ‘gyur med theg mchog btan‘dzin)、噶陀佛子福德赞(Kah thog rGyal sras bSod nams lde'u btsan)及其他众多来自康区与卫藏的弟子。他最亲近的弟子是他的弟弟大译师法吉祥及他的儿子莲花不变海(Padma‘gyur med rgya mtsho)、沙布隆如意善成(Zhabs drung Yid bzhin legs grub)、大恩宝胜(Drin chen Rin chen rnam rgyal),以及他的女儿不变祥灯夫人(rJe btsun Mi‘gyur dpal sgron)。
  大译师法吉祥(Dharmasri,1654-1718)由五世DL剃度出家。随其兄长伏藏主洲学习龙青巴尊者、绒宋班智达及其他宿氏派传承之大师的著作,获经、幻、心三部及其根续《宁玛十万续》之完整经教。随后,他于敏珠林寺为该寺僧伽之六十名学僧说《秘密藏续》,先后八次授《幻化网续寂忿本尊》之灌顶。为了使远传经典久为流传,法吉祥译师勤于造论,其全集达十八卷之多,其中有对《集经》及《幻化网》的注疏多部。特别是当他听其兄长结合《八卦疏》及云敦大师所作释论,口述其自己对《秘密藏续》之解释时,对《秘密藏续》之甚深精义有了透彻的理解,遂造论多卷,通称《幻化部文书》(sGyu phrul skor gyi yig cha)。其中有两部即是根据远传经典派传承所造的对《秘密藏续》之权威注疏,它们是:《具吉祥秘密藏唯一真实续之王由幻化网总义理断之善说•秘密主言教》(dPal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi rgyal po sgyu phrul dra ba spyi don gyi sgo nas gtan la ‘babs par ‘byed pa'i legs bshad gsang bdag zhal lung)与《具吉祥秘密藏续唯一真实续注•秘密主密意庄严》(dPal gsang ba'i snying po de kho na nyid ages pa'i rgyud kyi‘grel pa gsang bdag dgongs rgyan)前者称颂《秘密藏续》于整个宁玛派传统中的地位,后者则提供了对该续原偈文之解读。对其后一部著作现有其弟子邬金法增(O rgyan Chos‘phel)所作造两部注疏存世,它们是:《吉祥秘密主密意庄严总义笔录•无上要门宝鬘》(dPal gsang bdag dgongs rgyan gyi spyi don yang gyi bshad pa'i zin bris bla ma'i man ngag rin chen phreng ba)和《俱吉祥秘密藏唯一真实续之王秘密主密意庄严之略义及科判•珠鬘》(dPal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi rgyal po gsang bdag dgongs rgyan gyi Was don sa bead nor bu'i phreng ba)。
  敏珠林寺远传经典派传承之次第如下:
  大译师法吉祥
  佛子宝胜(rGyal sras Rin chen rnam rgyal)
  大堪布邬金持法金刚(mKhan chen O rgyan bstan‘dzin rdo rje)
  赤钦业胜(Khri chen Phrin las rnam rgyal)
  赤钦莲花胜王(Khri chen Padma dbang rgyal)
  赤钦觉庆喜(Khri chen Sangs rgyas kun dga')
  经咒持法珠宝(mDo sngags bstan‘dzin nor bu)
  不变利乐光明(‘Gyur med phan bde'i‘od zer)
  摧魔无畏智金刚(bDud joms‘jigs bral ye shes rdo rje)
  其中,不变利乐光明曾造《秘密藏续》释论,题为《甚探意开百门之钥匙》(Zab don sgo brgya ‘byed pa'i lde'u mig)。不变利乐光明上师是当代著名宁玛派大师敦珠法王无畏智金刚尊者之上师,也是该传承系列中晚近之重要人物。

  十四 远传经典传承于康区的广泛传播
  自五世DL时代起,远传经典派传承之教法于整个康区得到了广泛的传播。于平定准噶尔(Dzun gar pa)入侵之后,及于无畏洲('Jigs med gling pa)时代,宁玛派之主要活动中心事实上已东移至康区,源出于佛子宝胜及大德邬金持法的敏珠林系传承不仅于康区的噶陀寺(Kah thog)、白玉寺(dPal yul)、协庆寺(Zhe chen)、竹庆寺(rDzogs chen)等地,而且也于康区东部之甲绒(rGyal mo rong)及安多(A-mdo)的果洛(mGo log)等地得到广泛传播。于上述地区,经、幻、心三部之远传一直持续不衰,及至晚近。
  噶陀金刚座寺自十二世纪开始就是宁玛派教法于康区的大本营,至十六世纪又为持明伏魔金刚及龙赛藏(Klong gsal snying po)两位大师开展。龙赛藏的弟子索南德乌赞(bSod nams lde'u btsan)于敏珠林寺的伏藏主洲尊者处得卫藏之传承,遂于噶陀寺重振释经传统。经由无垢护土怙主(Dri med zhing skyong mgon po)等索南德乌赞之历辈转世,以及持明寿命自在宝(Rig‘dzin tshe dbang nor bu, 1698-1755)及善悲班智达不变寿命自在妙成(dGe brtse pandita ‘Gyur med tshe dbang mchog grub)等上师的努力,这一传承系统一直流传到晚近之二世噶陀司徒活佛普见法海(Kun gzigs Chos kyi rgya mtsho, 1880-1925)、大堪布持明语自在贤吉祥(Rig‘dzin Ngag dbang dpal bzang, 1879-1941)、堪布具能(mKhan po Nus ldan)、堪布具财(mkhan po‘Byor ldan)及出世觉金刚(Bya bral sangs rgyas rdo rje)等上师。于这些传人中,善悲班智达(Kah thog dGe brtse pandita, 'Gyar med tshe dbang mchog grub)曾为宁玛派续部经典编目,并于1764年为《秘密藏续》作疏,题为《内密咒之道次第广疏•第二佛陀之密意庄严》(gSang sngags nang gi lam rim rgya cher‘grel pa sangs rgyas gnyis pa'i dgongs rgyan)。
  竹庆寺,全称竹庆邬仗禅林(Khams‘dzogs chen dgon pa O rgyan bsam gtan gling),是宁玛派在四川甘孜藏族自治州德格县境内的著名寺庙之一。1685年,高僧莲花持明(Padma Rig‘dzin, 1625-1697)经五世DL授意来到康区一个名为茹丹昌(Ru dam skyid khram)的地方,在德格土司语自在吉祥(Ngag dbang bkra shis)支持下:建造了一个禅修中心,后世称竹庆寺。莲花持明大师在该寺首创依据梵本释论教学十三部经论之例,讲修显宗密乘以及其他学问之风,极一时之盛。各地宁玛派僧人纷纷来此求学,许多通人证士如著名的不败尊者等均由此出身,其声望甚至超过了前藏的金刚岩及敏珠林寺。该寺之住持位先由莲花持明上师之弟子大掘藏师日称(Nyi ma grags pa)、长老虚空光明(Nam mkha'‘od gsal)及协庆广大教幢(Zhe chen rab‘byams bsTan pa'i rgyal mtshan)继承,此后则由日称之历辈转世,即二世竹庆活佛不变妙乘持教('Gyur med theg mchog bstan‘dzin)、三世竹庆活佛、四世竹庆活佛不变虚空金刚('Gyur med nam mkha' rdo rje)、五世竹庆活佛教法金刚(Thub bstan chos kyi rdo de)及六世竹庆活佛无畏菩提金刚(‘Jigs bral byang chub rdo rje)继承。该寺迁往印度后则由七世竹庆活佛住持。
  于四世竹庆活佛在世时,有高僧名佛子利他无边(rGyal sras gZhan phan mtha' yas),或称众善先生(sKu zhabs dge mang)者于竹庆寺建室利星哈(Srisimha)札仓,并因敏珠林寺住持庆喜佛(Sangs rgyas kun dga)及巴珠活佛莲花自在胜(dPal sprul padma dbang rgyal)的请求,造总论包括幻网部在内的远传经典传承之纲要,长达十卷。其转世甲空堪布利他法相(rGya kong mkhan po gZhan phan chos kyi snang ba),即堪布他喜(mKhan po gZhan dga',1871-1927),曾为包括《秘密藏续》在内的十三部经论作疏。他为《秘密藏续》所造释论题为《幻化网续之夹注•日月藏》(sGyu phrul drva ba'i rgyud hyi mcha‘grel nyi zla snying po),虽通常被认为是龙青巴上师所造《十方除暗》之夹注部分的重述,但于竹庆寺仍深受重视。
  协庆寺,全称协庆二教兴隆洲(Zhe chen bsTan gnyis dar rgyas gling),为竹庆寺僧、二世协庆饶绛活佛不变普贤尊胜('Gyur med Kun bzang rnam rgyal)于1735年所建,位于竹庆寺东不远处。此寺规模远比不上竹庆寺,至本世纪五十年代有寺僧约百人,而竹庆寺有五、六百人。寺主以转世相承,有三世协庆饶绛活佛持明富海(Rig‘dzin dpal ‘byor rgya mtsho, 1771-1809)、四世协庆饶绛活佛不变威德尊胜('Gyur med mthu stobs rnam rgyal)、五世协庆饶绛活佛密咒持教(gSang sngags bstan‘dzin)及摄政不变莲花尊胜(rGyal tshab‘gyur med padma rnam rgyal,1871-1927)等。(33)
  白玉寺,全称白玉尊胜菩提洲(dPal yul rNam rgyal byang chub gling),位于今四川白玉县,创始人是持明普贤慧(Rig‘dzin kun bzang shes rab),建于公元1665年。该寺所传教法由宁玛派及帕竹噶举派之玛仓支派合流而成,在显密教法传习方面与宁玛派其他寺院不同,以宝洲尊者(Ratna gling pa)之伏藏部为重。寺主也以转世相承,称噶玛再世(Karma yang srid),历代噶玛再世活佛均去德格噶玛噶举派司徒活佛之根本道场八邦寺受戒。值得一提的是,著名的妙吉祥智悲自在('Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)及妙变洲(mChog‘gyur gling pa)曾在白玉寺鼓励甲珠活佛莲花显密持教(rGya sprul Padma mdo sngags bstan‘dzin)举办与远传经典派传承之现存二十七坛城有关的年度大修法会,后者于1857年在今青海省久治县白玉乡建白玉寺子寺达塘显密讲修院(Dar thang mdo sngags bshad sgrub gling)。该寺在当地也以白玉寺著称,百年来发展迅速,乃川甘青边界地区一座规模宏大、影响很广的宁玛派寺院。
  白玉寺的传承系统现于印度南部由白玉莲花宝文殊成就慧(dPal yul Padma nor bu jam dpal grub pa'i blo gros)之转世维持。现存远传经典派所传承之经论先由邬金显密法日尊者结集,由白王寺以影印方式重印,约二十卷;后又由敦珠法王无畏智金刚在印度重印。敦珠法王刊本共有四十卷,题为《宁玛全经》(rNying ma bha' ma rgyas pa),其中前二十卷乃保持白玉寺影印版之内容和结构,自第二十至四十卷则为新编排进原典的注疏类文献。
  妙吉祥智悲自在(1820-1892),本名莲花光明显密洲(Padma‘od gsal mdo sngags gling pa),因出生于德格之德隆定阁,故又以宗萨智悲或定阁智悲知称。平生修学不断,所有新旧密乘、地伏藏、伏伏藏、意伏藏、随念、净相、耳传等七种应机,皆得具备;著有阐述宁玛、噶当、道果、噶玛噶举、香巴噶举、希解、金刚瑜伽、近修等八派修道教理,以及声明、诗韵、医方之书甚多。与文殊怙主工珠活佛(‘Jam mgon Kong sprul)及妙变洲(mChog‘gyur gling pa)一道,妙吉祥智悲自在上师是远传经典派传承于康区再次兴盛的主要推动者。他于二十一岁时,受敏珠林寺上师持明妙贤(Rig‘dzin bzang po)上师剃度,正式出家为僧,并在萨迦派上师金刚宝(rDo rje rin chen)处受菩萨戒。其后三十余年间修学包括《秘密藏续》在内的一切显密经论及其注疏,得《甘珠尔》、《丹珠尔》及《十万宁玛续》之传承。特别是,他从协庆寺不变威德尊胜上师处获得有关《幻化网寂忿本尊》之教法及灌顶。
  妙吉祥智悲上师最主要的弟子是局•不败尊胜(‘Ju Mi pham rnam rgyal)上师、二世噶陀司徒活佛法海(1880-1925)、阿宗主巴(A‘dzom‘brug pa, 1865-1926)、三世多竹千活佛无畏教日(rDo grub‘Jigs med bstan pa'i nyi ma, 1865-1926)、掘藏师福胜(bSod rgyal, 1856-1926)、堪布普贤具祥(Kun bzang dpal ldan)、白玉寺僧莲花宝文殊成就金刚(Padma nor bu‘jam dpal grub pa'i rdo rje)、五世竹庆活佛教法金刚(Thub bstan chos kyi rdo rje)等。其中三世多竹千活佛曾为《秘密藏续》作疏,题为《吉祥秘密藏续总义略释•宝藏之钥匙》(dPal gsang ba'i snying poi rgyud kyi spyi don nyung ngu'i ngag gi rnam par‘byed pa rin chen mdzod kyi lde mig)。此书乃由多竹千活佛口授、掘藏师福胜笔录而成,侧重讨论密修《秘密藏续》之方便。于多竹千寺之秘密藏殿中,每逢冬季法会即有上师按远传经典系传承之释经传统开讲《秘密藏续》。
  不败尊者(1846-1912)是继龙青巴尊者之后,宁玛派远传经典派中的另一位有名的大师。不败尊者全名文殊尊胜海('Jam dbyang rnam rgyal rgya mtsho),他出生于德格附近的阿曲丁琼,幼时随其父学习书写诵读,十二岁入宁玛派寺院密咒法林(gSang sngags chos gling)为僧,后赴拉萨入甘丹寺游学,一年后回德格,皈依妙吉祥智悲上师为根本上师,随其及大自在极喜金刚(dBang chen dgyes rab rdo rje)、巴珠活佛无畏法自在('Jigs med chos dbang)等大师学法,遂通大小五明及显密教法,特别是对工巧、医方与历算尤有慧解。随后,即以讲经、辩论和著述三途利益正法、有情。其常修处有噶摩达仓寺(dKar mo stag tshang dgon)、局茅蓬('Ju Ri khrod)、邓柯丁果茅蓬(Man khog ding mgo ri khrod)等。年六十七,于局茅蓬圆寂,故后世习称其为局•密彭大师。他留下著述共三十二卷,由其弟子噶陀司徒法海及巴珠活佛等整理、编排,于德格印经院木刻印行。其著作中有一部《十方除暗总义•光明藏》(sPyi don‘od gsal snying po),是对龙青巴上师之名著《十方除暗》的注疏,它依绒宋与龙青巴二位尊者之无上密意,从见地、等持、行为、坛城、灌顶、三昧耶、修行、供养、事业及手印等密咒之十个方面来解释《秘密藏续》之真义。据传:当不败尊者造此论圆满时,密主护法阿仲玛于光明梦境中示现,以身供养,发誓怙佑。次日,不败尊者造内外祈供密主护法仪轨时,复有格萨尔王亲现,发誓与不败尊者如影随身,不相分离。藏地有名的护法拉登亦于此时亲手供奉大小如瓶之黄金,尊者用此一半为大召寺释迦佛尊容贴金,另一半于拉萨大祈愿法会时,供养十方常住现前僧众。

  十五 《秘密藏续》之近传伏藏传承
  除了远传的经典传承外,旧密法要之传承还有近传伏藏传承。按宁玛派的传统:莲花生大师及其他少数具德相之大师,为了教化未来众生,将很多修习共与不共两种悉地的教授作为伏藏埋藏,大力加持,令不失坏,付于守藏护法掌管,并发净愿,愿此法得遇有宿缘之化机。若到取藏之时,则先示现取藏之预兆,由谁得此藏,则应将掘藏者的名号氏族、容貌等记在取藏的简扎上。若时、地与掘藏师一切缘会具备,则可将此藏取出,以之普传有缘,称为伏藏法(gTer ma)。伏藏之法,天竺自古有之,藏地其他宗派中也屡见不鲜。伏藏法存在之理论根据可见诸许多正法经典中,其主要理由在于远传经典传承之活力必然会随时间的流逝而衰退,因此,旧译经典之纯洁性只有在近传(nye brgyud)之伏藏中重新获取。每一代人只有在其重新发现的伏藏中得到更直接的影响。因为伏藏是在近传中获得,其发现者比任何旧密大师更接近教法之源头,所以由他们传播的伏藏法比师徒相承的远传教法更为殊胜。(34)
  伏藏法按其被发现的不同方式分成地藏(sa gter)、密意藏(dgongs gter)、净相藏(dag snang)及随念藏(de dran gyi gter),或称极密藏(yang gter)。地藏通常指的是由后世掘藏师在地底下、佛像内或院墙中发现的文献,而密意藏则指被隐埋在某人意识中被发现之伏藏。由于宿住之随念,菩萨或可在野兽之声音中,或在五支中听到法音。佛与菩萨也常常在得道者之梦境及净相中示现,并授之以特殊的教法。所谓净相藏与随念藏,亦被称为甚深净相传承,即是指已得道者在入定时面见本尊,由本尊亲口所说教授,祖祖相承之伏藏法。这类传承虽也见于他派,但以旧密传承中为最普遍。它甚至被藏族宗教史家单列为区别于远传之经典传承、近传之伏藏传承之外的第三种传承。(35)
  西藏之伏藏法的根源通常主要归结于莲花生大师。虽然除了莲花生大师外,还有赤松德赞赞普、无垢友、遍照护、努•佛智、虚空藏、聂•阇那古玛罗、纳南•金刚伏魔、尼洋班•等持妙贤等大师也都被认为是伏藏的掩埋者,后世的掘藏师也分别是他们的转世,但直至著名的掘藏师尼洋若•日明(Nyang ral Nyi ma ‘od zer, 1124-1192)时,莲花生大师与他的西藏明妃智慧海(Yeshes mtsho rgyal)佛母则已被认为是西藏伏藏法之主要来源。据传莲花生大师将众多摩诃瑜伽、阿努瑜伽及阿底瑜伽的教法传给了智慧海佛母,后者将它们重新组合成象征五部佛的五种黄卷,隐藏在不同的伏藏库中,留待被后世发现。当然严格说来,莲花生大师在此扮演的也不过是一个中间人角色,因为伏藏本身最初是诸佛密意传承(rGyal ba'i dgongs brgyud),是由本初佛于本初净土中传承的;其次是所谓持明表示传承(Rig ‘dzin brda brgyud),是密咒持明、即宁玛派之印度上师们以标帜相传的。旧密所有不共之特殊口诀的传承只以上师以记号、标帜指点介绍。再其次才是由莲花生大师于八世纪的吐蕃宫廷用语言传授,此被称为补特迦罗口耳传承(Gang zag snyan khung du brgyud)。具体说来,诸佛密意传承又经三传,即由法身佛普贤王如来父母于色究竟天之法界宫中将所有密意传于第六大金刚持,加持佛法大净瓶;第六大金刚持又亲将密意授予金刚萨埵,并赐加持;金刚萨埵将密意加持后传授给大持明俱生喜金刚(dGa' rab rdo rje)。大持明俱生喜金刚乃印度金刚座西一邦国国王邬波罗札与王妃明光之女苏达玛公主之子,传说公主于一茅蓬修法时夜梦一白人将五佛种子字所饰宝瓶安其顶,于是受孕从左肋间生下一子。此小儿七岁时,即能难倒邬波罗札国王及国内著名的五百学者,故受众敬仰,得名俱生喜金刚。后去日光遍照山修禅三十二年,显种种神通,挫败外道无算。其后,复赴金刚座东北大寒林中修行,向诸空行母说法,并于此将佛说所有法藏、要诀传予弟子吉祥狮子(Srisixpha)。吉祥狮子于此大寒林修持六百四十部大圆满续,历二十五载,修成正果。吉祥狮子复将密乘所有修持,及清净解脱之灌顶,尤其是所有自性大圆满法要阿底无上瑜伽等之修持作为具相宝瓶,赐予弟子无垢友、佛智光及莲花生三位大师,是为持明表示传承。所谓补特伽罗口耳传承者,乃指吐蕃赞普赤松德赞父子与大译师焦若•龙幢等于莲花生大师座前听得普贤王如来之真意六百四十部大圆满续。因如是之法,小乘种姓无福享受,非但不悟,反遭毁谤,是故莲花生大师只能将其藏之名山,以利益未来浊世之众(36)。为准备隐埋伏藏又在一析愿灌顶仪轨中传授伏藏法,在此其闻特别委任某位弟子由其将来的转世在某个特定的时间重新发现这些伏藏。为此他特作所谓奉旨授记(bka'‘babs lung bstan),以确保这些伏藏由合适的人在合适的时间被重新发现。然后,他任命护法去隐藏这些伏藏文书,保证在合适的时间、人物出现以前不为人发现。
  宁玛派发现之伏藏不仅数量惊人,而且内容广泛、形式多样,包罗万象。十九世纪时,工珠活佛无边慧尊者(Kong sprul Blo gros mtha' yas)曾将其所见之佛教伏藏法汇编成集,名之为《伏藏宝库》(Rin chen gter mdzod),共一百十一卷。其中尚不包括像《玛尼全集》、《五部遗教》等伏藏法中属于历史类的著作,以及那些已经收录进《宁玛全续》中的伏藏及被归入要门部之阿底瑜伽类续典,可见伏藏数量之多。(37)
  若对伏藏作粗略的分类的话,则主要可分两大类:一是历史类,主要内容是雅陇王朝时佛教传入西藏的历史;二是宗教类,包括教法和实修。
  第一类作品出现于十二至十四世纪,以前面提到的《玛尼全集》和《五部遗教》为典型代表。虽然书中保留有许多今已失传的古代文献中的一些段落,但更为神话、幻想的成分充斥,以致无法将它们当作第一手的历史资料使用。这些伏藏的主要内容就是粉饰、神化雅陇王朝的历史,特别是对松赞干布等吐蕃赞普如何将佛法引入,并加以大力扶植的历史浪慢化、教条化。《玛尼全集》实际上就是记载松赞干布之种种弘化的传记,它用大量笔墨来证明松赞干布是观音菩萨的转世。(38)
  第二类宗教类作品之主题包括教义、修法和仪轨。这类作品占所有伏藏之大部。除了莲花生大师及一些掘藏师的传记以外,卷轶浩繁的《伏藏宝库》汇集的主要就是修法仪轨(grub thabs, sadhana)。一般说来,伏藏法主要是关于莲花生上师、大圆满及大悲心等三类文献,其中主要部分是《修部八教》、《遍集明觉经》及《金刚橛》部之经典。《伏藏宝库》之主要组识原则是旧译藏之内续三部,即摩诃瑜伽•阿努瑜伽及阿底瑜伽。其中摩诃瑜伽在三部中占绝对主导地位,包括《伏藏宝库》之第三至第八十五卷;阿努瑜伽仅占八十五卷和八十六卷中的部分,阿底瑜伽则占第八十六至第九十一卷。摩诃瑜伽部诸尊被划分为上师、本尊和空行母三组,合称为三根本(rtsa gsum)。上师修法在《伏藏宝库》中占去十四卷,本尊修法占三十二卷,主要即是摩诃瑜伽之修部八教,空行母修法占五卷,其中包括一些佛母之修法。阿底瑜伽在实修时也用一些同样的本尊,但更重那些重心性之修行方法类伏藏。
  在众多的掘藏师中,有事业洲尊者等掘藏大师发现了与百尊寂忿本尊(即四十二寂静相本尊及五十八忿怒相本尊)之坛城有关的伏藏法。而百尊寂忿本尊坛城即《秘密藏续》及幻化网部续典之坛城,所以《秘密藏续》乃《寂忿尊密意自解脱甚深法》之主要源头。于是,修供寂忿本尊坛城法的传承也就与《秘密藏续》之传承息息相关。(39)

  十六 伏藏师略传
  为说明伏藏传承的历史,兹据工珠活佛《伏藏宝库》中所收《百名掘藏师传•大宝琉璃鬘饰》(gTer ston brgya rtsa'i rnam thar rin chen baidurya 'phreng mdzes)一书的记载,对与《秘密藏续》有关的最著名的几位掘藏师之生平及其所掘伏藏作简单介绍。
  ①雅尔结邬金洲(Yar rje 0 rgyal gling, 1329-1367):
  邬金洲传说为天子胜成王(lHa sras mchog grub rgyal po)之第七辈转世,藏历第五胜生之阴水猪年(1323)生于今西藏自治区札囊县名雅尔结的地方。家中素有密续渊源,故尤擅咒术、医方、历算等。年二十三,于桑耶寺之红塔发现伏藏法之标牌授记(kha byang),并于雅陇协札背后一个由莲花岩堆砌而成的希有水晶岩洞中发现了大量伏藏。此岩洞本为莲花生大师作甘露药修仪轨之处,洞中有众寂忿本尊之天然石像,一尊佛陀之子罗怙罗像为其守卫。(40)邬金洲从这尊罗怙罗像的头部及身体的其他部位中,抽出了许多伏藏经典。其中自其头顶获属上师、大圆满、大悲三部的《寂忿本尊生起次第二教三轮》(bsKyed rim bla ma bstan gnyis skor gsum zhi-drag)、《大悲莲花心髓》(Thugs rje chen po padma snying thig)、《大圆满长寿仪轨》(rDzogs chen tshe grub)、《阿底、其底、仰底》等。复于此像之根部三顶中,获《本尊语集大法海》(Yi dam bka"dus chos kyi rgya mtsho chen po),百三十二节;自其咽喉部,获《寂忿佛语总集》(Zhi khro bka"dus)、《黑忿怒空行佛母》(mKha"gro khros nag)、《黄门怙主之轮》(mGon pa ma ning gi skor);自其心间获《大莲花遗教》(Padma bka' yig thang yig chen mo);自其下部蛇尾中,获智慧怙主与其他许多本尊之续、修法及业集、医术、甚深护教教诫;自手部与蛇尾余部,获《损益业法》(Phan gnod kyi las thabs)及《工巧花饰》(bzo rig pa tra)(41)。
  此外,邬金洲还在札玉工札(Gra'i g.yu gong brag)获《密咒道次第广论》(gSang sngags lam rim chen mo)、《莲花生略传》(Padma'i rnam thar chung ba)、《息解遗教明义》(Zhi byed bka' chem don gsal)、《缘起精义集》(rTen ‘brel yang snying‘dus pa)等伏藏法;又在桑耶寺之另一伏藏库获《五部遗教》,于宿喀多塔(42)中获《大悲智慧胜光》(Thugs rje chen po ye shes‘od mchog)、《吉祥骑马怙主》,于温普达仓获《忿怒上师与护法之轮》(Guru drag po dang bstan srung skor),于札奇之札波奇获《阎王寿主之轮》(gShin rje tshe bdag gi skor)等伏藏法逾百卷,其中,仅佛语集部就约有三十卷。但因邬金洲无法将它们定于黄卷之上,故不得不将其再次作为伏藏隐埋起来。在他发现的伏藏中与《秘密藏续》有最直接关联的是《寂忿佛语总集》。
  ②事业洲(Karma gling pa, 1376/7-1394/5)(43):
  事业洲乃吐蕃王国时三大著名译师之一属庐氏龙幢(Cog ro Klu'i rgyal mtshan)之化身。约于藏历第六胜生年间(1327-1387)降生于达波(44)上部名克珠(Dwags po gyi stod khyer grub)的地方,父名日月佛(Nyi zla sangs rgyas),享百二十五之高寿。事业洲善咒术,具无量功德,乃事业、神通无碍之大圣。年十五,因授记与缘起圆合,遂于达波之形若舞神的岗波达(45)山中获《寂忿尊密意自解脱》(Zhi khro dgongs pa rang grol)与《大悲莲花寂忿本尊》(Thugs rje chen po padma zhi khro)及其他岩藏法宝。他将《大悲莲花寂忿本尊》传给了他的所有十四位弟子,使其成为此法之传承上师。但仅将《寂忿尊密意自解脱》单传给他唯一的儿子日月法主(Nyi zla chos rje),并要求在三代以内必须是秘密单传。三代之后,才准由其第三代传人广为传播。由于与授记之妙印母缘起不合,事业洲即于发掘伏藏后不久圆寂。
  事业洲的第三代传人虚空法海(Nam mkha' chos kyi rgya mtsho)即按其授记所言,将《寂忿密意自解脱》之法在卫、藏、康三区,特别是在南北康区,广为传播,其灌顶传承及教敕之系统一直延续至今。《寂忿尊密意自解脱》中的一部分,即《中有大闻解脱》(Bar do thos grol chen po)被译成英文,以所谓《西藏死亡书》(The Tibetan Book of the Dead)闻名西方。(46)
  ③光明-慧(Shes rab‘od zer,1518-1584):
  光明-慧习称为掘藏大师陈布(‘Breng po gter ston),乃大译师遍照护之转世。他发现了《莲花生遗教》及《寂忿本尊解点》(Grol tig zhi khro)。后一伏藏与《秘密藏续》相关,其修法在光明-慧之本寺琼结白日寺('Phyong rgyas dpal ri,吉祥山寺)尤为流行。该寺位于琼结藏王墓后方,日窝德庆(Hi bo bde chen大乐山)寺之河东,全名吉祥山大乘洲,古名金刚成熟吉祥山(rDor smin dpal ri),原是宁玛派大寺,乃当地土司福力胜(bSod nams stobs rgyal)所建。但至智悲上师于十九世纪中后期造访此庙时,它已成为一座小庙。庙内尚有莲花生大师的替身像和其他佛宝。(47)
  ④持明彩虹藏('Ja' tshon snying po, 1585-1656):
  持明彩虹藏又名掘藏师余业洲(Las‘phrog gling pa),或持咒尊者火燃黑吽(Hum nag me‘ber),一身以三个不同的名号著称,是一位有名的金刚持者。传说他是得莲花生大师嫡传、并得证无漏光身的一百零八位弟子中之胜妙者娘班定贤(Nyang ban Ting‘dzin bzang po)的化身。他出生于藏历第十胜生之阴木鸡年(1585),出生地是工布的瓦茹南泽(lba ru gnam tshal),父名护法怙主,母名天明招弟(Nam langs bu khrid)。自幼为教法熏习,三岁即能识字念咒,自十二至二十岁,习普通法,尤擅医方明,达贤者之顶。是时常在日常、净相与梦境中遇莲花生大师,遂决意脱离火宅,潜心佛法,在不败吉祥智上师座前出家,法名语自在自在法王。随上师听闻一切密咒经教、灌顶、引导和教授等,且时时潜修。后又随沙布隆宝庄严、主巴一切智和无比天境(mNyam med lha rtse)等上师学法,通显密新旧一切教法。并随无比天境上师受近圆戒。
  彩虹藏尊者曾在淤泥的洞中修行十又七年,虽获许多有关伏藏之授记,但他不曾理会。当他念诵金刚手仪轨达一亿次时,再次出现令其掘藏之授记,遂在吉祥智上师鼓励下,于阳铁猴年(1620)一月十日开始掘藏,最初于一座铁合金妙翅乌像内掘出佛母智慧海亲手写下的伏藏标牌授记。按此授记所示,他在札陇虹帐(Brag lung hom‘phrang)之铁门内,掘出《极深至宝总集》(Yang zab dhon mchog spyi‘dus)等秘密伏藏,他的伏藏修行及秘密手印与之完全相合。随后,他渐次在工布布楚(Kong po bu chu)、称作绛真泽的大林地的入口、聂木神山、工帐根敦乃和乌茹夏拉康等地,掘出《大悲心》、《马头明王、亥明王如意宝》(rTa phag yid bzhin nor bu)、《寂忿了义藏》(Zhi khro nges don snying po)、《长寿仪轨霹雳金刚》(Tshe sgrub gnam lcags rdo rje)、《金刚卓洛》(rDo rje ro lod)、《吉祥怙主黄门轮》(dPal mgon ma ning skor)、《莲花净土路引》(Padma dkod kyi gnas kyi lam yig)许多甚深伏藏法。其中有些如《至宝总集》等为秘密伏藏法,而大部分则是当众发掘的伏藏。
  彩虹藏尊者享世寿七十又二,后人将其所掘伏藏汇编成集,名《六卷彩虹》(Va' tshon po drug)。其中《寂忿了义藏》与《秘密藏续》之传统最有关联。(48)
  ⑤伏魔金刚(bDud‘dul rdo rje, 1615-1672):
  持明伏魔金刚尊者据传乃大译师卓僧童(‘Brog ban Khye'u chung)之化身,于藏历第十胜生之阴木兔年(1615)出生于康区德格名额普囊(Ngiilpunang)谷之山阴,父亲属岭氏(Ling)家族,名龙树(Ludrup),行医为业;母亲名柏绿玛(Poluma)。自幼随父从学,识文断字,兼习医道。六岁时,即显现许多净相,居吉祥天成顶法苑,顶礼持明具雕翎之化身、德格成道者庆喜海上师,得法号庆喜福法圣。先闻思修萨迦派教法,后随导师宝幢习大圆满法,得开证悟之门。复赴前藏学法,于娘布遇大德吉祥长寿,听闻许多解脱之诫。后于札噶拉曲弃食,仅以避谷术为生,炼通甚深道风脉明点之瑜伽。其后,往后藏萨迦鄂尔派寺院学道果法,回程过邦日(Bang ri)顶礼彩虹藏尊者,圆满与闻以尊者自家甚深伏藏法为主之灌顶、引导及要诀。后往波密,于玉海宫(Pho brang g.yu mtsho)精进于修习宝洲之极密无上金刚橛时,梦中被诸空行母引往莲花生大师的净土铜色吉祥山,居此二十八日。莲师赐其圆满成熟灌顶及有关伏藏之授记。后往晋见吉祥邬金持教上师,请其释梦。后者大喜,献其以丰盛之供养,并封其为金刚上师。
  伏金刚尊者发掘甚深伏藏之始,与落入其手之伏藏标牌授记相合。年二十九,他以具种莲花喜为其业印,在玉海宝岩取出标牌授记,于波密东河大乐秘密洞中,取出《妙法密意遍集轮》(Dam chos dgongs pa yongs ‘dus kyi skor)。按尊者自己的说法,此藏是他所有掘藏中最为根本的一部,以后所掘伏藏不过是它的补充而已。随后,他渐次在擦瓦卓札掘出《妙法化身精义》(Dam chos sprul sku'i snying thig)及其护法刹土神之仪轨,于彼日达宗掘出《甚深义秘密精义》(Zab don gsang ba snying thig)、《吉祥胜乐四臂护法-轮》(dPal bde mchog dka'srung phyang bzhi pa'i skor)等,于波日协结洋钟掘出《无量寿、黑茹迦及金刚橛三身精义及其护法翳迦杂谛与自生佛母轮》(sNying thig tshe yang phur gsum Bang srung ma ekajati rang byung rgyal mo'i skor),复于彼密东河北岸岩石中掘出《密处莲花刹土圣迹志》(sBas yul pad mo bkod pa'i gnas yig),复于康区德格境内掘得《红、黑、畏三本尊轮》(Yi dam dmar nag ejigs gsum gyi skor);但除了《寂静妙吉祥文殊修法-轮》('Jam dpal zhi sgrub kyi skor)外,他都未予抉择。
  此外,经伏魔金刚尊者之手在西藏各地掘出的伏藏还有《吉祥四面怙主及大天修轮》(dPal mgon gdong bzhi pa dang lha chen sgrub skor)、《持明上师聚》(Bla ma rig‘dzin‘dus pa)、《长寿仪轨火热红霞》(Tshe sgrub tsha ba dmar thag)、《护法尚论与蚌若之轮》(bKa' srung zhang blon dang spom ra'i skor)、《耳传顶饰如意宝轮》(sNyan brgyud gtsug rgyan yid bzhin nor bu'i skor),对这些伏藏法他同样未作抉择。
  特别值得一提的是,有行者名具念珠者在波密之南佳巴瓦(gNam leags‘bar ba火燃霹俪)山中取出《幻化网寂忿本尊》、《修部八教》及其护法-轮,于若扎的石塔中取出《吉祥骑马怙主论》(deal mgon stag zhon skor)等伏藏,并将它们交到了摧魔尊者的手中。这部名为《幻化网寂忿本尊》的伏藏于藏地《秘密藏续》之传承意义重大。
  伏魔尊者晚年以位于波密西部之德庆堂(bDe chen thang)及玉日岗果(g.Yu ri sgang‘go)二寺为根本道场,并在康区各宁玛派丛林巡游示教,广宏密法。藏历阳水鼠年(1672)往生莲花光明大宫,享世寿五十八。
  ⑥天法不动金刚(gNam chos Mi‘gyur rdo rje,十七世纪时人):
  他发现的伏藏达二十三卷之多,多为净相传承。据说自十二岁至其二十四岁时圆寂为止,他于净相中得到十五卷伏藏法,被称为《天法》(gNam chos),其中著名的有《寂忿天法》(gNam chos zhi hhro)。
  ⑦殊胜洲(mChog gyur gling pa, 1829-1870):
  殊胜洲尊者全名殊胜大乐断灭洲(mChog gyur bde chen zhig po gling pa),传说为吉祥天子木迪赞普、亦名智慧游戏者之化身。藏历第十四胜生阴土牛年(1829)出生于西康南部与叶尔堆相连的一个名宫德札囊地方。其父名莲花自在,其母名长寿福海。自幼灵异,显现希有正行,识文作颂,了无碍难,人称持教宝。后随八世巴俄祖拉法王、止贡妙变上师、八邦寺堪布司徒莲花作画自在等著名大师学习各派教法。自文殊怙主工珠活佛处获得了宁玛派之大部分教法传统,包括幻化网之寂忿本尊修法。他与妙吉祥智悲自在二人都兼具关于经、幻、心三部之远传和伏藏、净相传承之七种传承(bKa' babs bdun)。这七种传承分别是:佛语传、地藏传、极密藏传、密意藏传、随念藏传、净相传及耳闻传。他所发现的众多伏藏如《妙洲伏藏法》(mChog gling gter chos)等,共达三十卷之多。其中,有在十万空行宗发现的《大悲莲花幻化网》(Thugs rje chen po padma sgyu ‘phrul drwa ba),此伏藏法说远传经典传承之义理结构及名相。
  ⑧妙吉祥智悲自在(‘Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po):
  妙吉祥智悲自在,又名莲花光明显密洲,为大班智达无垢友与法王赤松德赞之双运幻变、佛子天主纯净掘藏师(rGyal sras lha rje gter ston rkyang pa)的第十三辈转世。藏历十四胜生之铁龙年(1820)出生于西康德格,父为内氏仲钦大宝胜王,母是蒙古女福海。自幼以自己为大乘之种,时以出家为念。年二十一,由邬金敏珠林寺堪布持明现上师授近圆戒,随后十三年间,他师从萨迦派上师金刚大宝等一百五十位上师修习大、小乘及显、密教法,遂通大小五明,精各派教法要义。对《幻化秘密藏》和《时轮》、《胜乐》、《密集》等续典及其释论,如《佛宝甘珠尔》、《宁玛十万续》、《丹珠尔》等都毫无偏见地通习无余。
  妙吉祥智悲自在具经、幻、心三部之远传及伏藏、净相传承之七种传承,曾掘出众多伏藏法,其中与《秘密藏续》直接相关的有在司峨韵措湖发现的《三根幻化网轮》(rTsa gsum sgyu phrul drwa ba'i skor)。此外,当他在宗雪德协度巴时,曾在净相中游商羯罗矩陀塔,受到莲花生大师之八位化身的灌顶及关于《修部八教》、《幻化寂忿本尊》之教敕。

  十七 对《秘密藏续》之摩诃瑜伽和阿底瑜伽的诠释
  粗略言之,与《秘密藏续》相关的藏文释论可分成两类:一类将在远传经典系传承中的《秘密藏续》解释为摩诃瑜伽的典型代表;而另一类则将它当作果乘、阿底瑜伽、大圆满法来解释。如不败尊者在《光明藏》中所言,用于疏解此本续大义之法有两大传规,即共通广大说法与不共甚深说法。共通广大说法即是持明咒者之王、具吉祥宿氏家族之希有传承,此派将《秘密藏续》按照摩诃瑜伽自宗之传统来解释;而不共甚深说法即指绒宋班智达与龙青巴二位尊者之无上意趣,他们将《秘密藏续》解释为「摩诃瑜伽中的阿底部」,即最高部;从其根本言之,它与大圆满法三个分支中「阿底瑜伽的摩诃部」的密意相同。秘密大圆满中有三类教法:一说生圆无二心智自现之坛城,二说智于本性自显现为佛性,三说不依生圆心性本为无始佛性之自然表现。不败尊者认为《秘密藏续》所取为其中第一种说法。虽然这两种传规之究竟密意并无二致,但不败尊者在其自己的著作中取第二种传规,因为它具有甚深口诀之精要。
  虽然这两种传规相互间并不对立、矛盾,但依然明确表明二者各自之侧重有细微的差别。用大译师法吉祥在《秘密主事业善说教授》中的话说,摩诃瑜伽认定万法不过是现空无二之心性的殊胜显现,阿努瑜伽得证万法乃界智无二之心性的表现力,而阿底瑜伽了知一切法乃心性自显现,乃无始斗来无生无灭之自然智。《秘密藏续》平等地显示生起、圆满次第,以及为阿底瑜伽之特征的自现心性与智的整合。事实上,《秘密藏续》包罗生起、圆满次第,及大圆满之种子,这表明在这些不同的传规之间并不存在根本性的矛盾。
  属共通广大传规之释论以出自远传经典系之论典为代表,它们是:
  1.游戏金刚(Lilavajra)造,《大王续吉祥秘密藏疏》(Mahara jatantra'riguhyagarbhanamatika),简称《八卦疏》
  2.佛密上师(Buddhaguhya)造,《差别注》(rNam dbye‘grel)
  3.云敦吉祥金刚(gYung ston rDo rje dpal)造,《吉祥秘密藏续义作明镜》,(dPal gsang ba'i snying poi rgyud don gsal byed me long)
  4.达那度母心成金刚(rTa nag sGrol ma ba bsam grub rdo rje)造,《纲要》(Khog dbub)
  5.虚空宝(Nam mkha'i Rin chen)造,《秘密藏唯一真实续疏•续义作明之灯如意宝》(gSang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi‘grel bshad rgyud don gsal bar byed pa'i sgron ma yid bzhin gyi nor bu)
  6.曼陇巴不动金刚(sMan lung pa Mi bskyod rdo rje)造,《秘密藏疏及总义》(gSang snying‘grel pa clang spyi don)
  7.大译师法吉祥(Lo-chen Dharmasri)造,《秘密藏唯一真实续王幻化网总义判定善说秘密主教授》(dPal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi rgyal po sgyu phrul dra ba syi don gyi sgo nas gtan la ‘babs par‘byed pa'i legs bshad gsang bdag zhal lung)
  8.大译师法吉祥造,《秘密主密意饰》(gSang bdag dongs rgyan)
  9.莲花不变海(Padma‘Gyur med rgya mtsho)造,《闻总义证义》(spyi don mthong bas don rtogs)
  10.噶陀不变寿命自在妙成(Kah thog 'Gyur med tshe dbang mchog grub)造,《内密咒次第广释第二佛密意庄严》(gsangs sngags nang gi lam rim rgya cher grel pa sangs rgyas gnyis pa'i dgongs rgyan)
  11.三世多竹千活佛无畏教日(rDo grub III‘Jigs med bstan pa'i nyi ma)造,《吉祥秘密藏续总义简注•宝藏钥匙》(dPal gsang ba'i snying po'i rgyud kyi spyi don nyung ngu'i ngag gis raam par‘byed pa rin chen mdzod kyi lde mig)
  12.不变利乐光明(‘Gyur med Phan bde'i‘od zer)造,《甚深义百门钥匙》(Zab don sgon brgya ‘byed pa'i Ide'u mig)
  属第二类不共甚深传规之有释论有:
  1.日光狮子(Suryaprabhasimha)造,《吉祥秘密藏广释》(dPal gsang ba'i snying po rgya cher‘grel pa)
  2.莲花生(Padmasambhava)造,《口诀见鬘》(Man ngag lta phreng)
  3.莲花生造,《广疏》(rNam bshad chen po)
  4.绒宋班智达(Rong zom pa, c.1100)造,《胜续秘密藏疏•宝疏论》(rGyud rgyal gsang ba'i snying poi grel pa dkon mchog‘grel)
  5.龙青巴(HIong chen pa)造,《除暗三论》(Mun sel skor gsum)
  6.不败尊胜(‘Ju Mi pham rnam rgyal)造,《光明藏》(sPyi don od gsal snying po)
  7.利他法相(gZhan phan chos kyi snang ba)造,《幻化网续注•日月藏论》(sGyu‘phrul drwa ba'i rgyud kyi mchan‘grel nyi zla'i snying po)
  不管是将《秘密藏续》解释为主流摩诃瑜伽,还是阿底瑜伽之根源,于宁玛派传统中,《秘密藏续》均被视为其根本大续。

 • 哲蚌

  哲蚌 (déjà vu) 2018-04-04 10:40:54

  注释:

  ⑴Dudjom Rinpoche, The Nyingma School of Tibetan Buddhism, Its Fundamentals and History; translated and edited by Gyurme Dorje with the collaboration of Matthew Kapstein, Boston 1991, Vol. II, pp. 262&275.
  ⑵见于《丹珠尔》的释论有:《大续王吉祥秘密藏疏》(rGynd kyi rgyal po chen po dpal gsang ba'i snying poi ‘grel);《吉祥秘密藏唯一真实大疏》(dPal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgya cher bshad pa'i ‘grel pa);《吉祥秘密藏略义疏》(dPal gsang ba'i snying poi don bsdus grel pindartha):《吉祥秘密藏二次第义》(dPal gsang ba'i rim pa gnyis kyi don)。
  ⑶详见童吉祥(gZhon nu dpal),《青史》(Deb ther sngon po);土观善慧法日(Thu'u bkvan Blo bzang chos kyi nyi ma),《土观宗派源流》(Thu'u bkvan grub mtha'),兰州:甘肃民族出版社,1985,页55-56。对新、旧密法的区分有种种不同的说法,或以在金刚座译出的为新密法,在邬仗那译出的为旧密法;或以空行母所译为新密,持明所译为旧密;还有人力主以四无量或七无量来区分,译从因位金刚持至果位金刚持之间内客者为新密法,译果位金刚持之圆满修行法者为旧密法;金刚持所说为新密法,普贤所说乃旧密法。而十五世纪藏族杰出史家富贤(dPal‘byor bzang po)则以为上述种种说法均不可靠,划分新、旧密法的标准只能是译经时间的先彼。他以天喇麻智光(lHa bla ma ye shes ‘od)之前所译密典为前译旧密法,以大译师宝贤以复所译密典为复译新密法。详富贤,《汉藏史集》(rGya bod yig tshang),成都:四川民族出版社,1985,页447-449。
  ⑷《汉藏史集》,页438-439。
  ⑸龙青巴造论、谈锡永译释,《大圆满心性休息导引》,香港:密乘佛学会,1996页200。
  ⑹《汉藏史集》,页443。关于十八坦特罗的划分,众说纷纭,莫衷一是。
  ⑺于觉洲(Sangs rgyas gling pa, 1340-1396)之《遗教金鬘》(bKa' thang gser phreng)中,此续被称为《幻化秘密金刚续》(sGyu phrul rdo rje gsang ba)。
  ⑻《汉藏史集》,页449-450。关于宁玛派之九乘次第参见S. G. Karmay, The Great Perfection (Rdzogs chen):A Philosophical and Meditative Teaching of Tibetan Buddhism, Leiden:E: J. Brill 1988。
  ⑼Karmay,Samten G.,"The Ordinance of Lha Bla-ma Ye-shes-od",Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson, Proceedings of the International Seminar on Tibetan Studies Oxford 1979, edited by M. Aris, and San Suu Kyi Aung, Warminster 1979 pp.150-162.该文汉译:卡尔迈,《天喇嘛意西沃〔智光〕的文告》,严审村译,《国外藏学译文集》,第三辑,杜萨:西藏人民出版社,1985年,页106-118。
  ⑽喜慧法日尊者,《土观宗派源流》(Thu'u bkwa grub mtha'),藏文版,兰州:甘肃民族
  出版社,1984年,页73-74。
  ⑾廓译师童吉祥,《青史》(The Blue Annals),New Delhi: Motilal Banarsidass,1979。
  ⑿此书原名为《教法源流大宝藏论•阐明圣教之日光》(Chos ‘byung rin po che'i gter mdzod bstan pa gsal bar byed'i nyi ma od ces bya ba),习称《龙青教法源流》。此书之藏文原版由西藏古藉出版社游1991年重新刊印。此书中有一章专论旧译密咒是否存在于印度(gSang sngags rnyi ma rgya gar yul du bzhugs min sogs kyi skor),参见该书页430-451。
  ⒀对于尸修,新密咒有《空行修尸法》(Ro longs, mkha' spyod sgrub pa)和《修尸金法》(Bam sgrub ro longs gser sgrub)等。关于供修(mchod sgrub)有伯希和敦煌藏文写卷840号专述其修法。
  ⒁ Dudjom Rinpoche,1991,Vol.I,p.917.
  ⒂Samten G. Karmay有专文讨论有关国王札的传说:《国王札和金刚乘》(King Tsa/Dza and Vajrayana)。
  ⒃《汉藏史集》,页443-444。
  ⒄吐蕃王朝赤松德赞时著名的噶、焦、祥三大译师之一。参见许明银,《吉祥积的〈见次第说示〉藏文本试译》,《圆光佛学学报》创刊号,1983年,页165-180。
  ⒅剌宋胜苦提乃著名的吐蕃最早受剃度的「七试人」之一,与玛译师同时为当时著名的八大译师之一,曾在昌珠受莲花生大师灌顶,故能在空中打坐修禅。
  ⒆编者按,宁玛派教法分外、内、密三层意趣来解释一切经、续论,是故可以视为《宝疏》及《十方除暗》所说者为《秘密藏续》之密义。
  ⒇Dudjom Rinpoche上揭书,页707。
  (21)1996年四川人民出版社出版了藏文版《遍智龙青饶绛传》(Kun mkhyen klong chen rab ‘byams kyi ream thar bzhugs)一书,将福胜法成(bSod nams chos‘grub mchog)著《遍智龙青饶绛传•三种信之津梁》(Dad pa gsum gyi jug ngogs)与法称贤父之子胜妙(Chos grags bzang po pha yi bu mchog dam pa)著《遍智无垢光传•见即具利》(Kun mkhyen dri med od zer gyi rnam thar mthong ba don ldan)两种传记合成一书出版。这是目前所能见到的最详细的龙青巴专者传。另可参见敦珠法王书,The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History, translated&edited by G.Dorje&M. Kapstein, Longdon 1987, Book 2, Pt. 4, pp. 238-277。
  (22)按照土观上师的说法,饶峰巴作为一个称号是萨迦派上师犬恳饶绛巴佛增(Byams chen rab‘byams pa sangs rgyas‘phel)在世时创立并立为制度的。《土观宗派源流》,页187。饶绛巴后为格鲁派寺院所赠格西学位之第一等者的称号。
  (23)详见龙青巴造论、谈锡永译释,《大圆满心性休息导引》,香港:密乘佛学会,1996年,页3-6。
  (24)《龙青教法源流》近有两种版本传世,一种是敦珠桑耶(Dodrup Sangyey lama,义成佛)上师版,1976年于德里出版;一种是拉萨版,1991年作为雪域文库丛书第十七号由西藏藏文古藉出版社出版。近世有学者怀疑此书作者并非龙青巴上师本人,而是他的弟子或转世,关于这方面的讨论见Dan Martin, Tibetan Histories: A Bibliography of
  Tibetan-Language Historical Works, London: Serindia Publications, 1997, pp. 58-59。
  (25)这支传永系统也记载于《土观宗派源流》,页63-64。
  (26)参见Leonard W, J. van der Kuijp, Bagsi and Bagsi-s in Tibetan Historical, Biographical and Lexicographical Texts(在藏文历史、传记、字书类文献中的八哈失),CAJ 39/2,1995,pp. 275-299.
  (27)参见格西莲花寿(Pema Tsering),rNying ma pa Lamas am Yuan Kaiserhof(《在元廷的宁冯派上师》),Proceedings of the Csoma de koros Memerial Symposium, Budapest 1978。
  (28)在伏藏中有按统一的八位观想本专划分的不同的伏藏集,被称为八教。
  (29)《四部心髓》共十三卷,收录大圆满法之要门(man ngag gi sde),由龙青已上师编慕而成。它包括他所领受之印度和西藏之口传文本,即无垢心髓和空行心髓,和他自己的伏藏,即上师精要(yang tig)、空行精要和甚深精要。
  (30)上下伏藏指分别由著名掘藏师娘若日光(Nyang ral Nyi ma‘od zer, 1136-1204)和古鲁法自在(Gu ru Chos dbang, 1212-1270)所发现的伏藏。
  (31)阿里班禅是远传教典系的重要传人,也是一位著名的掘藏师,相传伏藏《后经集持明遍集之启请法部七品修法》(bra' dus phyi ma rig‘dzin yongs‘dus kyi chos skorgsot debs le'u bdun ma'i sgrub thabs)即为其所发现。他自造之大论《三律仪定量论》(sDom gsum rnam par nges pa'i bstan bcos),在宁马派传统中影响甚巨。
  (32)关于敏珠林寺的历史晚近有藏族学者教灯(bsTan pa'i sgron me)著《敏珠林寺志》(O rgyan smin grol gling gi dkar chag)可供参考,北京:中国藏学出版社,1992,页1-387。十五、六世纪时,有掘藏师宝洲(Ratna gling pa)把前述「上部伏藏」和「下部伏藏」,加上他自己所掘伏藏汇刻在一起,是即所谓「南藏」;十六世纪初,另有一位掘藏师名持明具雕妙翅(Rig‘dzin rgod kyi ldem‘phrul can),乃后藏北部拉堆绛王室子弟,他曾将其所掘伏藏汇刻在一起,被称为「北藏」。
  (33)参见蒲文成主编,《甘青藏传佛教寺院》,西宁:青海人民出版社,1990页294-295。
  (34)关于伏藏类文献的历史、内客、种类及其余教意义参见Janat B.Gyatso,"Drawn from the Tibetan Treasury: The gTer ma Literature", Tibetan Literature, Studies in Genre,Edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, Ithaca: Snow Lion, 1996, pp. 147-169.
  (35)参见《土观宗派源流》,页62,69。
  (36)详见《甚深法寂忿密意自解题解》(Zab chos zhi khro dgongs pa rang grol gyi them byang),页27-40。
  (37)德国波昂大学中亚语言文化研究所Peter Schwieger博士多年来从事对德国柏林国家图书馆所藏楚卜寺版《伏藏宝库》之编目、整理工作,至今已出版目录三册:Tibetische Handschriften and Blockdrucke, Teil 10, 11, 12, Die mTshur-phu-Ausgabe der Sammlung Rin-chen gter-mdzod chen-mo, nach dem Exemplar der Orientabteilung,Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz. Beschrieben von Peter Schwieger,Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1990, 1995, 1999.
  (38)参见Matthew Kapstein, "Remarks on the Mani Bka' bum and the Cult of Avalokitesvara in Tibet", in Tibetan Buddhism: Reason and Revelation. Ed. by Ronald M. Davidson and Steven D. Goodman. Albany: State University of New York Press, 1991, pp. 79-94.
  (39)参见Henk Blezer; Kar gling Zhi khro, A Tantric Buddhist Concept; Leiden: Research School CNWS, School of Asian, African, and Amerindian Studies, 1997, pp. 39-93.
  (40)据智悲上师《卫藏圣迹志》记载:「〔于雅陇〕北部山岭上有最驰名的雅陇协吉札浦(水晶岩洞)大修道处。修道处中心有莲花生的真身替代像,是开口显过圣的神像。其他天然生成的神像还狠多。协札山的下面不远的地方有村吉扛康(mTshan brgyad lha khang八相神殿)、乃提拉章宫(gNas mthil bla brang中央宫)等,内中有莲师的替身像、日光法衣,还有禅仗等内供佛宝甚多。在巧策拉喀(Phyag‘tshal la kha礼拜山口)山口有特别殊胜的弃尸场和大宝塔,离尸场不远处有佛母意希措结(智慧胜海)的修道秘密窟。山左边的背后有邬坚林巴(邬仗洲)取伏藏的地方,名白马协浦(padma shel phug莲花水晶洞),但距离比较远点。」见智悲自在著,刘立千、谢建君译,刘立千校,《卫藏道场圣迹志》,中国社会科学院民族研究所历史室、西藏自治区历史档案馆,《藏文史料译文集》,1985,页16。另参Alfonsa Ferrari, mlKyen Brtse's Guide to the Holy Places of Central Tibet. Roma, IsMEO, 1958, p. n. 271-277.
  (41)此经已佚,但在妙吉祥智悲自在之《佛语总集总略藏》(bKa' dus snyingpo mdor bsdud skor)中仍可见其全貌。见《伏藏宝库》,卷23,页209-429。
  (42)宿喀多位游桑耶寺附近,自桑耶逆雅鲁藏布江往上游走便到宿喀。此地最希有的圣迹是象征五部如来的大佛塔。见刘立千译《卫藏道场圣迹志》,页11;Ferrari上揭书,p. n. 161。
  (43)迄今为止,未有事业洲之传记面世,仅在《甚深寂忿密意自解之题记》(Zab chos zhi khros dgongs pa rang grol gyi them byang)中有关于事业洲之出处、授记、所掘伏藏及其传承的简单记载。事业洲之简传另见敦珠法王书,页800-801。关于事业洲的生平,特别是生卒年代的考证见谈锡永为《寂静忿怒密意自解脱深法•六中有圆满次第导引》所撰导论;沈卫荣《伏藏师事业洲及〈寂忿密意自解脱深法〉研究》。
  (44)关于达布之地望见《卫藏道场圣迹志》,页13;据译注者言,达布指今西藏自治区桑日县以东的雅鲁藏布江流经的沿岸一带地区,包括今加查、古如朗加、朗、金东等县。
  (45)此sGam po gdar gyi ri疑即为位于沃卡达孜与达布之间的圣山达拉岗波山(Dwags la sgam po)。达拉山在今加查县境内,岗波又为寺庙名,乃噶举派达布系的最大道场,由达布拉结建成于1121年。
  (46)关于西藏死书及其在西方的流布和影响见Donald S. Lopez, Jr.,《香格里拉的囚徒》(Prisoners of Shangri-La),Chicago: The University of Chicago Press, 1998, pp. 46-87;David Germano,《死亡过程、死亡及其他时机》“Dying, Death, and Other Opportunitiesi, In Religions of Tibet in Practice, Ed. by Donald S. Lopez, Jr. Princeton: Princeton University Press, 1997, pp. 458-493.
  (47)《卫藏道场圣迹志》,页18。
  (48)详见敦珠法王上揭书,页809-812。

你的回应

回应请先 , 或 注册

45 人聚集在这个小组
↑回顶部