信仰跨越宗派 Faith-Across-Denominations

信仰跨越宗派 Faith-Across-Denominations

   

创建于2013-03-19     组长:沙龙

基督教神学和教会历史研究,邀请不同宗派的肢体共同讨论学习。

Σύμβολον τῆς Πίστεως

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Nicene Creed

I believe in one God, the Father, the Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible.
And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made.
For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried.
On the third day He rose according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets.
In one, holy, catholic, and apostolic Church.
I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
I expect the resurrection of the dead.
And the life of the age to come.
Amen.

尼西亚信经

我信惟一的上帝,全能的父,天地和有形无形万
物全是祂所创造的。
又信惟一的主耶稣基督,上帝的独生子,万世之前,由父所生。
出自光明的光明,出自真上帝的真上帝。
受生而非受造,与父同性同体,万物是由祂所造的。
祂为我们人类,并为了拯救我们,
从天上下来,藉圣神和童贞玛利亚得子肉躯,而成为人。
又在彭提批拉多下,为我们钉在十字架上,受难而埋葬。
又符合经典,第三日复活了,祂升天,坐在圣父之右。
祂将于光荣中复来,审判生者与死者,
祂的王国万世无疆。
我信圣神,给予生命的主,生命的赋予者,祂出自父,和父及子同受钦拜,同受光荣,他曾藉着先知发言。
我信独一无二、至圣、至公、宗徒所传下来的教会。
我承认惟一的圣洗以赦免罪过。
我等待死者的复活,和来世的永生。
阿门。
小组标签   基督教
讨论作者回应最后回应
[置顶]   开组报道贴 沙龙 45 2013-05-23
===>>请到「回应豆瓣无神反基人士言论」 基仔 03-30 04:37
***** 当心守望台(耶证),进去后,难於逃离! 基仔 2018-04-01
教会在荔枝FM上开通网络电台啦! ~ 读经类 Davy Wang 2015-05-05
教会在荔枝FM上开通网络电台啦! ~ 查经类 Davy Wang 2015-05-05
教会在荔枝FM上开通网络电台啦! ~ 证道类 Davy Wang 2015-05-05
周末有福音电影的活动 Davy Wang 2015-04-28
天主教会与东正教会共同面对新挑战 管风琴的PP 1 2013-12-16
教宗接见信义宗代表:我们需要相互宽恕,在大公交... 管风琴的PP 2013-10-22
圣像中的释经学和其它 沙龙 2 2013-10-20
突然想到一个基督人性受造问题,想请教下如何理解 穆封真 14 2013-10-17
上周课上的几个问题 沙龙 29 2013-10-13
(转发)一生中从不判断人的修士 [已注销] 1 2013-09-28
依天主教道理,此句是有問題的嗎? 慕善 5 2013-09-12
圣热罗尼莫的《论荣福玛利亚的童贞》是什么地位的文献 穆封真 4 2013-08-23
我们对于今生的态度 ypapanti 3 2013-08-11
中二病墙裂推荐: Pacific Rim 环太平洋 哼唧 16 2013-08-01
大家自发写个自宗派的信仰陈述吧 沙龙 4 2013-07-30
关于基督教茶室 沙龙 1 2013-07-21
咳…… 泠舍 57 2013-07-06
加进来看看假教师胚子“沙龙”会不会把我给封禁了 黄段无誉祸 46 2013-07-04
一位信主的同事拜托我跟她信闪#%¥#电教姐姐谈谈,... 穆封真 7 2013-07-04
-------------------------------------- [已注销] 2 2013-07-01
请问上海的弟兄姐妹看一下 哼唧 1 2013-06-28
在米兰诏书颁布1700周年之际,君士坦斯堡东正教宗... 管风琴的PP 3 2013-05-23
教宗指埃及的科普特东正教徒和天主教徒"在苦难中合一" 管风琴的PP 2013-05-11
为什么建立这个小组 沙龙 25 2013-05-09
请推荐一些音乐专辑吧 哼唧 12 2013-05-08
圣十字若望 沙龙 2013-05-06
《众使徒书》的地位是什么 穆封真 3 2013-05-05
请教一个关于主耶稣兄弟的问题 Teófilo 4 2013-04-26
问功德宝库问题 穆封真 5 2013-04-26
拉辛格枢机:信天主,却不要教会? 桃三李四梅十二 1 2013-04-25
(推荐阅读)《治愈生命中的创伤》 沙龙 10 2013-04-24
继续问早期文献问题 穆封真 2 2013-04-23
问一个经文里的问题 穆封真 3 2013-04-20
请教一个早期文献问题 穆封真 2 2013-04-16
一个雷到我的教堂壁画 沙龙 52 2013-04-11
信经/Credo [已注销] 2 2013-04-10
说说敬拜这件事 沙龙 48 2013-04-07
刀的比喻 慕善 1 2013-04-01
科普特语主祷文/Je Peniot Athanasius 2013-03-30
布道家包乐:新教宗方济是福音派的朋友 管风琴的PP 4 2013-03-30
Holy Vocation:圣召 沙龙 3 2013-03-30
上帝的名字 10 2013-03-30
沙漠教父语录1 沙龙 2 2013-03-30
圣地天主教徒与东正教徒将根据儒略历庆祝复活节 管风琴的PP 2013-03-29
33个教会团体出席罗马教宗就职大典 (全程视频) 管风琴的PP 7 2013-03-22
教宗方济各与本笃十六世为英国圣公会新领导人韦尔... 管风琴的PP 3 2013-03-22
不知这小组的目的 泠舍 2 2013-03-22
教宗强调继续迈向基督徒合一的"坚定信念" 管风琴的PP 1 2013-03-22

最近加入

  • >