so what

Sciatica
来自: Sciatica (北京) 2014-02-14创建   2014-02-15更新
1 人关注
来自:豆瓣音乐
8.3 (75人评价)
表演者 : Wet Wet Wet
发行时间 : 1995-09-26
评语:中唱, jpori
回复
来自:豆瓣音乐
8.6 (67人评价)
表演者 : IMMOLATION
发行时间 : 2011-10-11
来自:豆瓣音乐
7.8 (88人评价)
表演者 : Dust Bolt
流派 : 摇滚
发行时间 : 2012
来自:豆瓣音乐
8.4 (163人评价)
表演者 : Obscura
流派 : 摇滚
发行时间 : 2011-04-04
来自:豆瓣音乐
8.8 (163人评价)
表演者 : Obscura
流派 : 摇滚
发行时间 : 2009-02-17
评语:jpori
回复
来自:豆瓣音乐
7.7 (40人评价)
表演者 : Blaspherian
流派 : 摇滚
发行时间 : 2011-02-25
来自:豆瓣音乐
8.2 (73人评价)
表演者 : Immolation
发行时间 : 2013-05-13
来自:豆瓣音乐
8.0 (160人评价)
表演者 : Immolation
流派 : 摇滚
发行时间 : 2010-03-09
来自:豆瓣音乐
8.2 (80人评价)
表演者 : Immolation
发行时间 : 2007-5-8
来自:豆瓣音乐
8.8 (103人评价)
表演者 : Immolation
发行时间 : 2002-11-12
来自:豆瓣音乐
8.9 (178人评价)
表演者 : Immolation
发行时间 : 2000-11-07
来自:豆瓣音乐
8.6 (134人评价)
表演者 : Immolation
发行时间 : 1999-06-01
来自:豆瓣音乐
8.9 (144人评价)
表演者 : Immolation
流派 : 摇滚
发行时间 : 1996-02-13
来自:豆瓣音乐
8.9 (530人评价)
表演者 : Deicide
发行时间 : 1998-06-23
评语:usori
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (478人评价)
表演者 : Deicide
发行时间 : 1995
评语:usori
回复
来自:豆瓣音乐
9.0 (680人评价)
表演者 : Deicide
发行时间 : 1992-06-09
评语:usori
回复
来自:豆瓣音乐
8.6 (49人评价)
表演者 : Abhorrence
发行时间 : 2000
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (37人评价)
表演者 : Man Must Die
发行时间 : 2009-08-04
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (21人评价)
表演者 : Man Must Die
发行时间 : 2007-06-04
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
9.6 (22人评价)
表演者 : Man Must Die
发行时间 : 2004-05-04
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
9.5 (165人评价)
表演者 : Merciless
流派 : 摇滚
发行时间 : 1990-02
评语:re
回复
来自:豆瓣音乐
8.0 (70人评价)
表演者 : Deceased
发行时间 : 2011-05-13
评语:adp
回复
来自:豆瓣音乐
9.4 (199人评价)
表演者 : Carnage
发行时间 : 2000-07-18
评语:re
回复
来自:豆瓣音乐
7.5 (20人评价)
表演者 : Obituary
发行时间 : 2008-09-16
来自:豆瓣音乐
9.0 (2983人评价)
表演者 : 董運昌 / 陳雅慧 / Dong Yun-chang / Chen Ya-hui
发行时间 : 2009/12/30
评语:tw-fc
回复

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

Sciatica的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )