so what

Sciatica
来自: Sciatica (北京) 2014-02-14创建   2014-02-15更新
1 人关注
来自:豆瓣音乐
9.0 (37人评价)
表演者 : Necronomicon
发行时间 : 2004-02-10
来自:豆瓣音乐
9.3 (57人评价)
表演者 : Ignivomous
发行时间 : 2009-08-04
来自:豆瓣音乐
7.6 (51人评价)
表演者 : Paul Anka
发行时间 : 2007-08-28
评语:50 edt
回复
来自:豆瓣音乐
(3人评价)
表演者 : Oscar Peterson
发行时间 : 1995-04-01
来自:豆瓣音乐
8.7 (2371人评价)
表演者 : Stacey Kent
流派 : 爵士
发行时间 : 2007-10-02
来自:豆瓣音乐
(6人评价)
表演者 : Michel Camilo
发行时间 : 1994-09-27
评语:jp sam
回复
来自:豆瓣音乐
9.2 (244人评价)
表演者 : Cesaria Evora
流派 : 世界音乐
发行时间 : 2002-09-24
来自:豆瓣音乐
9.0 (41人评价)
表演者 : Satanika
发行时间 : 2012-06-01
来自:豆瓣音乐
9.0 (45人评价)
表演者 : Satanika
流派 : 摇滚
发行时间 : March 15th, 2011
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
8.3 (16人评价)
表演者 : Drawn & Quartered
发行时间 : 2006-01-31
来自:豆瓣音乐
8.2 (18人评价)
表演者 : Drawn And Quartered
流派 : 摇滚
发行时间 : 2012-06-04
来自:豆瓣音乐
8.5 (41人评价)
表演者 : Azarath
发行时间 : 2001-11
来自:豆瓣音乐
8.7 (43人评价)
表演者 : Azarath
发行时间 : 2003-12-15
来自:豆瓣音乐
7.6 (60人评价)
表演者 : Azarath
发行时间 : 2009-06-09
来自:豆瓣音乐
7.9 (102人评价)
表演者 : Azarath
发行时间 : 2007-02-13
来自:豆瓣音乐
9.0 (46人评价)
表演者 : Depravity
发行时间 : 1993-05-09
评语:re
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (136人评价)
表演者 : Stan Getz / Joao Gilberto
发行时间 : 1993-10-12
评语:ori
回复
来自:豆瓣音乐
8.7 (155人评价)
表演者 : 艾拉•费兹杰拉雅号艾拉 Ella Fitzgerald / 奥斯卡·皮特森 Oscar Peterson
流派 : 爵士
发行时间 : 2001-05-01
来自:豆瓣音乐
8.6 (82人评价)
表演者 : Thelonious Monk
流派 : 爵士
发行时间 : 1959
来自:豆瓣音乐
(5人评价)
表演者 : Contorted
发行时间 : 2012-12-09
来自:豆瓣音乐
9.0 (24153人评价)
表演者 : 逃跑计划
流派 : 摇滚
发行时间 : 2011-12-31
评语:re
回复
来自:豆瓣音乐
(2人评价)
表演者 : Art Blakey & Jazz Messengers
发行时间 : 2001-09-04
来自:豆瓣音乐
(2人评价)
表演者 : Art Blakey
发行时间 : 2001-09-04
来自:豆瓣音乐
8.7 (873人评价)
表演者 : Blackmore's Night
流派 : 民谣
发行时间 : 1998
评语:jp
回复
来自:豆瓣音乐
9.1 (2105人评价)
表演者 : Blackmore's Night
流派 : 民谣
发行时间 : 1999
评语:jpre ltd
回复

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

Sciatica的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )