History of Art

猫咪建筑师
来自: 猫咪建筑师 (London) 2012-10-29创建   2012-11-07更新

6人
65 人关注
来自:豆瓣读书
8.5 (20人评价)
作者: Laurie Schneider Adams
出版社: Westview Press Inc
出版年: 2009-12-8
来自:豆瓣读书
(5人评价)
作者: Christina Maranci
出版社: Pearson
出版年: 2004-6-24
来自:豆瓣读书
(0人评价)
作者: Yang Xiaoneng
出版社: National Gallery of Art,Washington
出版年: 1999-9-1
来自:豆瓣读书
(2人评价)
作者: Angela Falco Howard / Li Song / Wu Hung / Yang Hong
出版社: Yale University Press
出版年: 2006-2-14
来自:豆瓣读书
(5人评价)
作者: Liu Xujie / Fu Xinian / Guo Daiheng / Pan Guxi / Sun Dazhang
出版社: Yale University Press
出版年: 2002-12-01
来自:豆瓣读书
8.8 (22人评价)
作者: Craig Clunas
出版社: Oxford University Press
出版年: 2009-4-15
来自:豆瓣读书
7.8 (16人评价)
作者: Endymion Wilkinson
出版社: Harvard University Asia Center
出版年: 2000-3
来自:豆瓣读书
(7人评价)
作者: Robert L. Thorp / Richard Ellis Vinograd
出版社: Pearson
出版年: 2001-1-13
来自:豆瓣读书
7.8 (12人评价)
作者: Jessica Rawson
出版社: British Museum Press
出版年: 2007
来自:豆瓣读书
8.0 (19人评价)
作者: Patricia Buckley Ebrey
出版社: Cambridge University Press
出版年: 2010-1-25
来自:豆瓣读书
9.1 (44人评价)
作者: Richard Barnhart / Yang Xin / Nie Chongzheng / Professor James Cahill / Lang Shaojun / Hung Wu / Richard M. Barnhart / James Cahill / Wu Hung
出版社: Yale University Press
出版年: 2002-10-1
评语:http://book.douban.com/subject/1002701/ 中文版
回复
来自:豆瓣读书
9.8 (10人评价)
作者: Rosalind Krauss Hal Foster / Benjamin H. D. Buchloh and David Joselit Yve-Alain Bois
出版社: Thames and Hudson Ltd
出版年: 2012-1-9
来自:豆瓣读书
7.8 (16人评价)
作者: Michael Archer
出版社: Thames & Hudson
出版年: 2002-5-27
来自:豆瓣读书
(0人评价)
作者: John Fleming / Hugh Honour
出版社: Viking
出版年: 1989-11-2
来自:豆瓣读书
(0人评价)
作者: Jervis, Simon
出版社: Penguin Books Ltd
出版年: 1984-4-26
来自:豆瓣读书
(2人评价)
作者: Sylvan Barnet
出版社: Pearson
出版年: 2010-1-2
来自:豆瓣读书
9.1 (226人评价)
作者: John Berger
出版社: Penguin
出版年: 2008-9-25
来自:豆瓣读书
(0人评价)
作者: Norbert Lynton / Alistair Smith / Robert Cumming / Diane Collinson
出版社: Faber & Faber
出版年: 1985-10-14
来自:豆瓣读书
(1人评价)
作者: Marcia Pointon
出版社: Routledge
出版年: 1997-7-10
来自:豆瓣读书
(9人评价)
作者: Rudolf Wittkower
出版社: Academy Press
出版年: 1998-10-2
来自:豆瓣读书
(6人评价)
作者: Ludwig H. Heydenreich; / Revised by Paul Davies
出版社: Yale University Press
出版年: February 1996
来自:豆瓣读书
(1人评价)
作者: John Morley
来自:豆瓣读书
(1人评价)
作者: Mr. Thomas P. Campbell
出版社: Metropolitan Museum of Art
出版年: 2006-7-17
来自:豆瓣读书
(0人评价)
作者: Coutts, Howard
出版年: 2001-7
来自:豆瓣读书
(0人评价)
作者: Peter Thornton
出版社: Harry N Abrams
出版年: 1991-10
<前页 1 2 3 后页>

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

猫咪建筑师的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )