Well, get cracking!!!!

2013-01-18 18:17:30

狻猊
2013-01-18 18:28:50 狻猊 (找老公啊啊啊啊啊!!!!!)

教我背单词吗?你哪找来的?

Milo Lévesque
2013-01-18 20:17:57 Milo Lévesque (hates everyone.)

我自己看书记下的啊……

狻猊
2013-01-18 20:19:14 狻猊 (找老公啊啊啊啊啊!!!!!)

这是单词书还是你自己的笔记啊

Milo Lévesque
2013-01-18 20:20:38 Milo Lévesque (hates everyone.)

有道词典同步的。

狻猊
2013-01-18 20:21:52 狻猊 (找老公啊啊啊啊啊!!!!!)

好吧,我已经搬走了,多谢。

Milo Lévesque
2013-01-18 20:25:04 Milo Lévesque (hates everyone.)

里面有好多词其实平时根本用不到的。这是看书的时候查来的。都攒了好几年了